Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Country: Sweden
Language: EN SV
Customer: Öresundskraft AB
Number: 4921564
Publication date: 19-10-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: Gas distribution Transport

Original Description

 1. Avsnitt I
  1. Namn och adresser
   Öresundskraft AB
   Box 642
   Helsingborg
   251 06
   Sweden
   E-post: rebecca.perlman@oresundskraft.se
  2. Gemensam upphandling
  3. Kommunikation
   Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på
   https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbgiryxz&GoTo=Docs
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adresselektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbgiryxz&GoTo=Tender

  4. Typ av upphandlande myndighet:
  5. Huvudsaklig verksamhet:
   Produktion, transport och distribution av gas och värme
 2. Avsnitt II
  1. Upphandlingens omfattning:
   1. Benämning på upphandlingen:

    Ramavtal Sug- och spolbilstjänster.


    Referensnummer: 17/68
   2. Huvudsaklig CPV-kod:
    90000000
   3. Typ av kontrakt:
    Tjänster
   4. Kort beskrivning:

    Öresundskraft Kraft & Värme AB (Öresundskraft) har för avsikt att upphandla ramavtal för sug- och spolbilstjänster för kraftvärme- och värmeanläggningar i framförallt Helsingborg och Ängelholm.


   5. Uppskattat totalt värde:

   6. Information om delar:
    Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
  2. Beskrivning
   1. Benämning på upphandlingen:
   2. Ytterligare CPV-kod(er):

   3. Plats för utförande:
   4. Beskrivning av upphandlingen:

    Öresundskraft Kraft & Värme AB (Öresundskraft) har för avsikt att upphandla ramavtal för sug- och spolbilstjänster för kraftvärme- och värmeanläggningar i framförallt Helsingborg och Ängelholm.


   5. Tilldelningskriterier:
    Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
   6. Uppskattat värde:

   7. Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid:

    Start: 2018-02-16
    Slut: 2020-02-16
    Detta kontrakt kan förlängas: ja
    Beskrivning av förlängning:

    4 förlängning/ar á 12 månader.


   8. Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds:
   9. Information om alternativa anbud:
    Alternativa anbud accepteras: nej
   10. Information om optioner:
    Option: nej
   11. Information om elektroniska kataloger:

   12. Information om EU-medel:
    Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
   13. Kompletterande upplysningar:
 3. Avsnitt III
  1. Villkor för deltagande:
   1. Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister:
   2. Ekonomisk och finansiell ställning:
   3. Teknisk kunskap och yrkeskunskap:
   4. Information om reserverade kontrakt:
   5. Begärda säkerheter och garantier:
   6. Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   7. Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
  2. Villkor för kontraktet:
   1. Information om en viss yrkesgrupp:

   2. Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:
 4. Avsnitt IV
 5. Beskrivning:
  1. Typ av förfarande:
   Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
  2. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem:
  3. Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen:
  4. Information om förhandling:
  5. Information om elektronisk auktion:
  6. Information om avtalet om offentlig upphandling:
   Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
 6. Administrativ information:
  1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande:
  2. Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
   Datum: 2017-11-13
   Lokal tid: 23:59
  3. Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta:
  4. Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
   SV
  5. Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud:
   Anbud ska vara giltigt till: 2018-04-15
   (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
  6. Anbudsöppning:
 1. Är detta en återkommande upphandling
  Detta är en återkommande upphandling: nej
 2. Information om elektroniska arbetsflöden
 3. Kompletterande upplysningar

  Visma annons: https://opic.com/id/afcbgiryxz


 4. Överprövningsförfaranden
  1. Behörigt organ vid överprövning
   Förvaltningsrätten
   Malmö
   Sweden
  2. Behörigt organ vid medling

  3. Överprövning
  4. Organ som kan lämna information om överprövning

 5. Datum då meddelandet sänts
  2017-10-17

Other tenders from Sweden за for this period

Salvage and refloating services Source: TED

Post and courier services Source: TED

Operation of a power plant Source: TED

Refuse disposal and treatment Source: TED

Ventilation equipment Source: TED